محاسبه کالری پروتیئن بار

چرا کالری را محاسبه می کنیم؟

انرژی موجود در مواد غذایی تحت عنوان کالری بیان می شــود. وقتی می‌خواهـیم بدانیـم در یک غذا چـه مقـدار کـالـری وجود دارد، در واقع می‌خواهیم بدانیـم این غذا چقدر انرژی تولید می‌کند.

Continue reading