اسب سیاه بالدار ( پگاسوس )

یکی از صورت های فلکی است . در یکی از افسانه ای کهن باور بر این است که  پگاسوس همان اسبی  است که اسطوره یونانی پرسیوس سوار بر ان معشوقه خود آنروندا را از دست دیو دریا نجات داده است.

در واقع در این افسانه اسب بالدار ابزاری بسیار مهم در انجام ماموریت و رسیدن به هدف اسطوره  ی قهرمان   بوده است.

اسب بعنوان مرکب جنگجویان و قهرمانان  در همه فرهنگ ها نماد شجاعت، قدرت و سرعت است. و یکی از شاخص های ارزیابی قدرت لشگریان محسوب می شده است.

اسب بالدار در تمثیلات دروه رنسانس نماد شهرت است

در فرهنگ ایران عزیزمان ، پهلوانی متفاوت از قهرمانی بوده است. پهلوانی ، قدرت همراه با معرفت و حکمت بوده و با معنویات همراه بوده است. از این رو اسبان شاهنامه -شاهکار فرودوسی بزرگ —  نقش های ابزاری بسیار مهمی داشته اند:

اسب سیاوش در سیر وسلوک کی خسرو نقش داشته و او را از کوه آتش عبور می دهد تا بیگناهی او اثبات شود.

اسب سهراب تنها گرده به پهلوان می سپارد. رخش رستم  با ا و حرف می زد و شکست دیوان بدون او ممکن نیست.

از آنجاییکه محصولات پروتئین بار ابزار مهمی در فرآیند رسیدن به اندام ایدآل – عضله سازی و کاهش سایز – هستند، نماد اسب برای محصولات خاص پرو استار بعنوان نشانه ای این نقش مهم انتخاب شده است.

شیر

نماد سرزمین ایران ، شیر است. نماد پهلوانی ، قدرت و دلاوری است .

بخش اصلی ترکیبات محصول انرژی بار پرو استار را محصولات سنتی ایرانی مانند ارده ، شیره انگور، خرما – در کنار پروتئین ها- تشکیل می دهند. از اینرو می باید نمادی اصیل و قدرتمند برآن نشان شود.